Siffrorna hänvisar till skötselområdena. Klicka på siffran för att komma till områdets beskrivning.
Skötselområde 9 Skogsmiljöer Skötselområde 10 Berg och hällar Skötselområde 6 Slåtteräng Skötselområde 1 Marin Miljö - Välenviken Skötselområde Stora åns sträckning från mynningen till Järnbrottsmotet Skötselområde 3 Vassbältet kring Stora ån och Välenviken Skötselområde 3 Vassbältet kring Stora ån och Välenviken Skötselområde 5 Betade strandängar och hagmarker Skötselområde 5 Betade strandängar och hagmarker Skötselområde 5 Betade strandängar och hagmarker Skötselområde 4b Vattenreningskärr, grunda dammar m fl anlagda våtmarker Skötselområde 4a Fuktstråk och fuktängspartier, diken och kärrartade partier Skötselområde 4b Vattenreningskärr, grunda dammar m fl anlagda våtmarker Skötselområde 12 Ruderatmarker Skötselområde 7 Busk- och slåttermarker Skötselområde 9 Skogsmiljöer Skötselområde 7 Busk- och slåttermarker Skötselområde 11 Vägkanter och vägdiken Skötselområde 11 Vägkanter och vägdiken