Syfte och metod
Torstens ås
Betade ängsmarker
Obetade ängsmarker
ängsartad buskmark
Vägkanter och
  vägdiken

Utfyllnadsmark och
  deponiområdet

ängsmarker samt
  smärre, störda ytor

östra sidan om
   Välenviken

Området öster om
  Stora ån

Store Lund samt
  gräsmarkerna öster
  och söder därom